اینجوری که پیش میره من از الان میگم دوس دارم شوهرم چادری باشه