چه حكایتیه كه یه آهنگ دو بار گوش میدی حفظ میشی
ولی یه كتابو صدبار میخونی باز هیچی نمیفهمی؟!