غضنفر لب مرز یه داعشی رو دستگیر کرد

داعشی گفته تا ساعت11 منو بکش تا نهار رو با رسول خدا و اصحابش بخورم....

  غضنفرم ساعت2 کشتش گفتن حالا برو ظرفاشون روبشور.