سر کلاس میخندیدیم
استاد برگشت گفت فلانی تعارف نکن بگو ماهم بخندیم
منم بی تعارف گفتم استاد خشتکت پاره است
تعارف که نداریم... والااا