یكى از سخت ترین و دلهره آورترین لحظه هاى زندگیم سر امتحان ریاضى بود

كه همه دنبال ماشین حساب میگشتن ولى من نمیدونستم واسه كدوم سوال میخوان