خانمه داشت گوشی شوهرشو چک میکرد
اس ام اس اومده از جعفر راننده خاور...
.عزیزم داری میای برام لواشک بخر ,یادت نره ها