زندگی ات را بر مبنایی قرار بده كه تاوانش را من ندهم

امضا: عمه