از نوع سوال دادن بعضی استادا میشه فهمید كه عمه دارن یا نه؟!