به یارو میگن: کجا کار میکنی؟
میگه: من تو N.M.A مشغول کارم.
میگن: نیروگاه مرکزی اتمی؟
میگه: نه, نانوایی ممد اغا