تا حالا دقت كردین یه مشما پر از مشما تو هر خونه ای پیدا میشه؟