در ایران پشت هر آدم موفقی كلی دوست و آشنا و فامیل دارن غیبت میكنن