دختره متولد 83 پست گذاشته دیگه عاشق نمیشم
یکی نیست بگه اخه من همسن توبودم به سماورمیگفتم ادم اهنی شاشو.