خیلیا میگن عشق بهترین حس دنیاست
ولی من میگم پیدا كردن توالت وقتی داری میتركی بهتره
جدی بهتر نیست؟!