"انتهای راهرو دست چپ" چیست ؟

محل بستری شدن تمام بیماران ایران در فیلم ها