انسان ها به سه دلیل پشت سرتان حرف میزنند!!
(1) وقتی نمی توانند در حد شما باشند...
(2) وقتی چیزی که شما دارید را ندارند...
(3) وقتی می خواهند از سبک زندگی شما تقلید کنند اما نمی توانند