بزرگترین لذت زندگی در انجام كارهاییست كه دیگران میگویند تو نمیتوانی