آدمی اگر بخواهد خوشبخت باشد بزودی موفق خواهد شد
ولی اگر بخواهد خوشبختتر ازدیگران باشد، خیر
زیرا او دیگران را خوشبختتر از آنچه هستند میبیند