دختری با 150 کیلو وزن نوشته پسری که نتونه دوس دخترشو بغل کنه
و رو هوا بچرخونه مرد زندگی نیست

خواهرم تو بجای پسر با لیفتراک دوست شو