رفتم دستشویی ی گوز دادم

یکی از دسشویی بغلی گفت like

.اون یکی گفت big like

من با اینا کاری ندارم. با اون بی شعوریم که گفت با اجازه کپی

زاررررررررت