این دخترایی که تا شوهر میکنن
شماره شونو عوض میکنن
فیسبوکو دی اکتیو میکنن
لاینو پاک میکنن

اینا رو اذیت نکنین اینا خیلی نجیبن

اوسکل هم منم