آدمی هرچی میكشه از كنجكاوی بیش از حده
وگرنه مساحت زیر منحنی به چه دردت میخوره؟
همون مساحت مستطیل بس بود دیگه