یه جور میگن پول میخواى چیکار " تنت " سالم
انگار همه پولدارا قطع نخاعن