آغاز هر پایانی یعنی پایان هر آغاز
که انتهایش ابتدای شروع اول است در مسیر شروع آغاز بی پایان!

منم هیچی نفهمیدم ولی دیدم خیلی با کلاسه گفتم براتون بذارم!