پدر كیست؟

شخصی که تا پایان اخبار را با جون ودل گوش میکنه وآخرش میگه ؟؟

گوه خوردین