تو فیلم عروسی هیچ جا نیستی ها
ولی یه دیقه که داری در ماس موسیرو لیس میزنی

با 5 تا جلوه ویژه تو فیلمی