هی بكن بكن بكن
آخه چقدر بكنم؟
دیگه كمری واسم نمونده

.


.


.


.


.


.


خاطرات یك قبر كن
برای ذهن منحرف تو هم باید یه فكری بكنم
باز این تسبیح منو كی برداشته؟