همیشه اولش خدا بزرگه
وسطاش باید ببینم قسمت چی میشه؟
آخرشم حتماً حكمتی توش بوده!