از قدیم گٌفتن دهن مَردمو نمیشه بَست
اما صاف که میشِه کرد
جر که میشِه داد
گِل که میشه گرفت

خلاصه ناامید نشید