به مامانم میگم شام چی داریم؟
میگه پرچم ایران!
.
.
.
.
.
.
منظورش خیار و پنیر و گوجه بود