رتبه كنكورم اومده...
از قلم چی زنگ زدن میگن چهار میلیون بهت میدیم
فقط نگو میومدی كلاسای ما