امروز داشتم تلفنی تنظیمات

یه برنامه رو به یکی از

دوستام میگفتم برگشته میگه حالا ساوه رو بزنم؟!

بعد کلی بحث فهمیدم منظورشsave بوده!