دقت کردین
روز معلولین داریم ولے روز آدم سالم نداریمممم
درنتیجہ

طبیعیہ روز دختر داشتہ باشیم ولے روز پسر نہ.