زنه به شوهرش میگه: عشق و وفاداری رو باید از اسمال آقا یاد بگیری
ببین زنش كه مرده یه مدرسه بنامش ساخته
شوهرش میگه: باور كن منم همینطورم عزیزم حتی زمینشم خریدم. دیگه تاخیر از خودته!