مخم داره میترکه!
یه سوال مغزم رو از کار انداخته!
تو رو خدا کمکم کنید
پله برقی چند تا پله داره!؟ من هر چی میشمارم تموم نمیشه
مدیونی اگر بدونی و نگی