همسایه غضنفر بهش گفت من روز قیامت یقه تو میگیرم از بس اذیتمون كردی
غضنفر گفت حذیث داریم در روز قیامت همه لخت محشور میشن