تازه میتونی فیوزم برداری قایم کنی

که هم کولر خاموش بشه و هم تلویزیون و کامپیوترش!

اینو از گروه چت پدرا دزدیدم