آقا یه سؤال این ساعت 3 بعدازظهر چرا اینطوریه
هرکاری میخوای بکنی یا دیگه دیر شده یا هنوز زوده