حرف نزن
سکوت کن
هیسسسس
هرسه یک معنا دارند  
اما هیچکدوم گوه نخور نمیشه