اگه میخواین کسی به حرفتون توجه کنه
با این جمله شروع کنید:
نمیدونم اینو بهت بگم یا نه؟

و یا بگید:
یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی؟

باور كنید صد در صد تضمینیه