بچه ها یه سوال چند روزه ذهنمو درگیر کرده
آیا به شتر مرغه نر میگن شتر خروس یا همون شتر مرغ ؟