برا دختره خواستگار اومده بود مامان و باباش بهش گفتن میخوای درس بخونی یا شوهرت بدیم ؟؟

سرشو انداخت پایین و گفت:
"هر چی میخونم یاد نمی گیرم "