ما که قسمت نشده بریم اونورا
ولی میگن زیر آبشار نیاگارا به فارسی نوشته:

شستن خودرو ممنوع