در راهروهای بیمارستان های جهان پیامهایی به این شرح میباشد
.
.
آمریکا : بهتر از گذشته باز خواهی گشت
.
هلند : با نیروی علم به جنگ درد آمدیم
پس نگران نباش هموطن
.
انگلیس : شغل ما آبروی ماست و هدف ما درمان توست .
.
ایران : هرگونه توهین به كادر بیمارستان هشتاد ضربه شلاق و سه سال زندان مجازات دارد . بهمراه جریمه نقدی!