معلم: او مادرشوهرش را عاشقانه بوسید چه نوع فعلی است؟
دانش آموز: ماضی اجباری از نوع بعید