به بابام گفتم پول بده لباس بخرم،
میخوام برم پیش دوست دخترم لباسام تکراری شده،  
میگه دوست دخترتو عوض کن.!!!
واقعا تجربه بالاتر از علمه....
خیلى منطقی بود حرفش
اسطوره زندگیم بابام