انقدر گفتیم کم آبیه
اب هست ولی کم‌‌ است داریم تو بارون غرق میشیم

خدایا پول هست ولی کم هست